Giới thiệu về xã

Xã Thượng Long là xã miền núi có tổng diện tích tự nhiên 2.829, 65 ha, toàn xã có 1.545 hộ, tổng số 6.262 người, có 3 dân tộc chung sống, dân tộc mường 70%, dân tộc dao 16%, dân tộc kinh 14%, với đặc điểm vị trí địa lý của xã được phân bổ thành 14 thôn, nghề nghiệp chủ yếu của nhân dân các dân tộc trong xã là sản xuất nông - lâm nghiệp.

         


Giới thiệu